Zákaz mobilů i o přestávkách

Školy budou moci nově zakázat mobily i o přestávkách. Dosud jim za to hrozila pokuta od České školní inspekce, podle které zákaz zasahuje do soukromí a vlastnických práv žáků. Od října ale budou mít ředitelé oporu v novele školského zákona. Zákaz budou moci zavést i školská zařízení,  tj. VOŠ, ZUŠ, DDM, školní jídelny, internáty, dětské domovy, diagnostické ústavy, atd. 

Školy, které mobily o přestávkách zakazovaly ČŠI navzdory, si pochvalují, že spolu žáci více komunikují, stihnou se nasvačit, odskočit si, připravit se na další hodinu. Kritici tvrdí, že lepší je jít cestou společné domluvy a mobily naopak do vyučování zapojit.

A jaký je názor odborníků?

PRO: PaedDr. Michal Černý, Asociace ředitelů záladních škol

Nesouhlasil bych s plošným zákazem mobilů, jako je např. ve Francii. Pokud ale ředitel plně zodpovídá za dění v hodinách i o přestávkách, musí mít právo přijmout adekvátní opatření, pokud nejsou protizákonná. A to omezení používání mobilů opravdu není, byť občas někdo tvrdí něco jiného. Mobily ve školách jsou skutečně kontroverzní. Nejde jen o často zmiňovanou kyberšikanu, nahrávání učitelů nebo různé podvody (žák třeba vyfotografuje příklad a aplikace ho sama spočítá apod.). Mobily nemají všichni a nemají je stejné, tedy i jejich „pozitivní“ využití je problematické z hlediska rozdílů mezi žáky, nemluvě o technických a bezpečnostních aspektech připojování do školních sítí

PROTI: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D., Katedra informačních technologií a teachnické výchovy, PedF UK

„Opakovaně jsem se vyjadřoval ve smyslu, že jen ty školy, které nejsou schopny zajistit smysluplné využití mobilů, musí přistoupit k restrikcím. Absolutně nesouhlasím s vyzněním současné úpravy zákona, kterou si většina lidí vykládá tak, že zákaz je správný – tedy vlastně vždy! Konečným cílem našeho školství je naučit žáky s tímto nástrojem zacházet ku prospěchu jich samých i celé společnosti. Jsem ochoten akceptovat i tento zákaz, ale jen tehdy, když bude zároveň doprovázen plánem, jak k tomuto společnému konečnému stavu dospět. A právě o tom je třeba se bavit! „

Proč G-inspirativní úterý

G jako Gramotní. Gramotní mediálně, finančně, čtenářsky, výpočetně, pohybově. Prostě funkčně gramotní pro život ve 21. století.

Věříme, že zde najdete inspiraci pro lepší uchopení těchto průřezových témat, a že společně přispějeme k výchově samostatných, kriticky uvažujících dětí, z nichž vyrostou vzdělaní dospělí.

Jana Vyhlídalová, zakladatelka Gramotní.cz

S návratem dětí do školy pomůže UčíTelka. Chce zapojit i rodiče.

Od 1. září 2020 se na obrazovku vrátí UčíTelka. Tentokrát chce pomoci dětem zasednout zpátky do lavic. Vysílat se bude pravidelně od pondělí do čtvrtka, od 13.00 hodin, vždy na ČT2. Každý den bude věnován jednomu předmětu a zaměří se především na žáky prvního stupně základních škol. Novinkou bude i magazín Učítelka – kabinet každou neděli od 6. září v 9.00 hodin, po Studiu Kamarád. Magazín bude určen určen zejména rodičům a učitelům. Témata proto budou spojena se vzděláváním –  metodami výuky, přípravou na přijímačky, opakováním látky i chytrými hrami. Rozšiřuje se i působení webu ČT edu, jehož služeb již využilo přes půl milionu uživatelů.Česká televize tak pokračuje ve vzdělávacích aktivitách, které operativně připravila v době jarního výjimečného stavu. „Stále nevíme, jak podzim na školách proběhne a zda na všech školách bude výuka v podobě, jak ji známe. Proto chceme být pro děti a rodiče připraveni a poskytnout jim případně něco navíc. Diváci si to mohou představit jako takové odpolední doučování. Bude to možnost zopakovat si látku napříč předměty. Zároveň tím ale chceme jasně sdělit, že jsme připraveni v případě, kdyby bylo potřeba vrátit se k původnímu formátu distanční výuky,“ říká vedoucí projektu UčíTelka Luboš Rosí.

UčíTelka dětem nabídne aktivity rozšiřující jejich znalosti pomocí úkolů a her, které mohou samostatně realizovat v domácím prostředí. Půjde především o podporu náročnější látky. Každý den bude mít svůj pevný rozvrh trvající s krátkou přestávkou 45 minut. Pondělí bude věnováno českému jazyku, úterý matematice, středa člověku a jeho světu a čtvrtek angličtině. Lekce na sebe budou tematicky navazovat. Pětiminutové přestávky obstará host z různých oblastí, jako jsou hudební výchova, tělesná výchova, přírodověda apod.

Děti se mohou od září těšit na již známé tváře moderátorek i pedagogů. „Většina mých žáků a jejich rodičů, se kterými jsem se před prázdninami potkala, byla nadšená z UčíTelky, a dokonce mi napsalo i několik diváků a pochvalovalo si způsob výuky,“ říká Markéta Grigeľová a její kolegyně Gabriela Babušová ji doplňuje: „Doufám, že nyní se nám podaří nastartovat děti, aby měly chuť se zase učit. Budeme pracovat s rámcově vzdělávacím programem a učebnicemi, podle kterých se děti reálně učí. Navazujeme na to, co jsme učili od března do června a snažíme se udržet jakousi dějovou linii, aby se u dětí znalosti prohlubovaly v rámci ročníku.“ Mezi jednotlivými bloky děti opět provedou Petra Křížková a Kateřina Bílková.

Novým formátem bude magazín UčíTelka – kabinet, který je primárně určen rodičům a učitelům. Poradí jak s klasickou výukou a přístupem školy, tak i zmapuje nové vzdělávací metody: Dánské metody Basic, Hejného metody, Slabikovací metody, Písmenkové metody nebo Montessori. Dále například doporučí tipy pro vhodnou četbu vzhledem k věku a rychlosti dítěte i tipy na samovzdělávací hry, kterým se děti mohou věnovat samy nebo ve skupinkách. Oba projekty vznikají s odbornou garancí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rozšířené verzi pokračuje i projekt ČT edu, který se nově propojuje s UčíTelkou. „Pro Českou televizi je to jeden z klíčových projektů. Je tedy logické, že když kvůli aktuální poptávce vznikla UčíTelka, která se profiluje velmi podobnou skupinou uživatelů, naší snahou samozřejmě je tyto projekty co nejvíce propojit. Budeme se snažit využívat ukázky z ČT Edu tak, aby si děti i rodiče mohli libovolné materiály v případě potřeby dohledat,“ dodává Luboš Rosí.
Web ČT edu nabízí přes tři tisíce vzdělávacích videí z pořadů České televize. Ta jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, aby se uživatelé co nejsnáze dostali k tomu, co je zajímá. „Pořady České televize procházejí zkušení učitelé a odborníci s odpovídající aprobací, z různých škol i regionů, aby našli videa, která mohou sloužit jako vysvětlení, doplnění, ilustrace či inspirace. Audiovizuálně podaná informace probouzí v žácích zájem, emoce a v souběhu s dalšími zdroji podporuje zapamatování probírané látky. I proto mají videa na ČT edu uzpůsobenou stopáž tak, aby udržela pozornost,“ přibližuje projekt ČT edu jeho vedoucí Alžběta Plívová.

Na jaře letošního roku učitelé využívali ČT edu zejména pro vedení distanční výuky. Před prázdninami se ale s EDU učilo přes půl milionu uživatelů. Nyní je tak  plně připraveno i pro využití videí ve standardní prezenční výuce ve třídách a pomůže doplnit či oživit výklad.